RUN TO KICK Reglement

Artikel 1 – Evenement

RUN TO KICK is een feestelijk evenement zonder competitief karakter (geen officiële chronometer, geen klassement, geen tijdslimieten), met als doel het grote publiek te mobiliseren rond KickCancer, de stichting die onderzoek tegen kinderkanker ondersteunt.

Artikel 2 – Organisatoren

De organisator van RUN TO KICK is: KickCancer, een stichting van openbaar nut naar Belgisch recht, met hoofdzetel Kunstlaan 50, 1000 Brussel.

Artikel 3 - Datum en Plaats

RUN TO KICK vindt plaats op zondag 29 september 2024 om 9u.

Artikel 4 – Parcours

Participanten kunnen deelnemen aan volgende parcours:

 • wandelen: 2 of 5 km
 • lopen: 2, 5 of 10 km

Deelnemers kunnen hun parcourskeuze wijzigen via hun persoonlijke account op het RUN TO KICK-platform, tot 29 september (dag van RUN TO KICK).

Als de wedstrijd zonder gezondheidsbeperkingen in een park in Brussel kan worden georganiseerd, worden alle deelnemers geacht daar standaard aanwezig te zijn.

KickCancer behoudt zich het recht voor het evenement te annuleren of de toegang te beperken tot een bepaald aantal deelnemers indien de sanitaire omstandigheden het niet toelaten, indien de administratieve vergunningen niet worden afgegeven of indien de organisatorische beperkingen van die aard zijn dat het evenement niet in goede omstandigheden kan worden georganiseerd. Dit laatste criterium wordt door KickCancer naar eigen goeddunken beoordeeld.

Artikel 5 – Deelnemingsvoorwaarden

Iedereen kan deelnemen aan RUN TO KICK en er is geen leeftijdsgrens. Iedereen neemt deel aan de wedstrijd op eigen verantwoordelijkheid. De deelnemers verklaren over de nodige fysieke capaciteiten te beschikken, en dat ze medisch in orde zijn om 2, 5 of 10 km te wandelen of lopen, zonder tijdslimiet.

Elke deelnemer is verplicht om bij zijn inschrijving correcte informatie te verschaffen.

Elk kind jonger dan 12 jaar moet begeleid worden door een volwassene die verantwoordelijk is voor het toezicht van en de zorg voor het kind gedurende het hele evenement. Minderjarige kinderen boven de 12 jaar mogen het terrein betreden zonder begeleidende volwassene, maar blijven onder het gezag en de verantwoordelijkheid van hun ouders of voogd.

Artikel 6 – Inschrijvingen

De inschrijvingen voor RUN TO KICK gebeuren online in 2 stappen via onze website:

 1. De deelnemer vult het online formulier in en betaalt een inschrijvingsbedrag van € 10.
 2. De deelnemer verzamelt giften ten voordele van KickCancer via zijn online inzamelpagina: € 100 voor kinderen en studenten jonger dan 25 jaar en € 200 voor alle andere deelnemers (“Minimum Bedrag”).

Inschrijving voor RUN TO KICK houdt in dat men het huidige reglement aanvaardt. De inschrijvingen worden afgesloten op 27 september om middernacht.

De inschrijving is definitief vanaf het ogenblik dat de deelnemer het “Minimum Bedrag” heeft verzameld. De rugnummers worden op de dag van de race verstrekt (niet eerder dan zondag 29 september 2024), en dit enkel aan de deelnemers waarvan de inschrijving als definitief wordt beschouwd.

De giften worden enkel aanvaard op voorwaarde dat ze verzameld werden:

 • Op de persoonlijke donatiepagina van de loper zelf.
 • Op een pagina die gelinkt is aan RUN TO KICK, m.a.w. een pagina waarop de naam is vermeld van het evenement.

Elke sluitende overeenkomst is definitief en geeft geen recht op terugbetaling, voor welke reden dan ook, inclusief in het geval dat het doelbedrag van de geldinzameling niet werd bereikt.

Een transfer van inschrijving is niet mogelijk, voor gelijk welke reden. Elke persoon die zijn rugnummer doorgeeft aan een derde is zelf verantwoordelijk indien een ongeval zich voordoet, ook indien veroorzaakt door derden. De organisatie is in geen geval verantwoordelijk als een ongeval zich voordoet dat verband houdt met dergelijke omstandigheden.

Artikel 7 – Rugnummers & t -shirts

De startnummers en t-shirts worden ter plaatse verdeeld op vertoon van een identiteitsbewijs en de persoonlijke QR-code die in de bevestigingsmail wordt gecommuniceerd. De rugnummers moeten afgehaald worden vóór 10.45 u. KickCancer is niet verantwoordelijk indien deelnemers zich aandienen na het vermelde uur, en als er dan geen rugnummer meer kan uitgereikt worden.

Artikel 8 - Code van goed gedrag

Participatie:

De deelnemers zijn verplicht de regels van goed gedrag van de gemeente en het parcours te respecteren. Indien de deelnemers de regels niet respecteren, kunnen zij verwijderd worden van de site en uitgesloten worden voor de volgende jaren. Het volgende is verboden:

 • Een commerciële activiteit uitoefenen (bv. verkoop van voedsel of drank).
 • Kraampjes opstellen buiten de hiervoor toegelaten en gereserveerde plekken.
 • Ballonnen oplaten.
 • Aanwezigheid van muziekgroepen, fanfares en dergelijke, tenzij een aanvraag tot toelating werd ingediend en deze uitdrukkelijk is toegestaan.

Om de omgeving en de natuur te respecteren, is het strikt verboden om afval achter te laten op het parcours. Vuilnisbakken zijn aanwezig in het evenementendorp en bij de bevoorradingsposten langs het parcours.

De deelnemers mogen hun afval en verpakkingen pas wegwerpen als ze de plaatsen hebben bereikt die hiervoor door de organisatie zijn aangeduid. Elkeen die beschadiging toebrengt aan de omgeving kan van het evenement worden uitgesloten.

De deelnemer verbindt zich ertoe niet op de RUN TO KICK locatie te verschijnen indien hij of zij COVID-19 symptomen heeft en zich te houden aan de gezondheidsmaatregelen die in Brussel van kracht zijn op de dag van de wedstrijd.

Artikel 9 - Materiële schade

KickCancer kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van beschadiging (diefstal, breuk, verlies...) aan bezittingen van de deelnemers, ook in het geval de organisatie het toezicht op zich genomen heeft. De deelnemers kunnen zich bijgevolg niet tegen de organisatie keren voor schade die zij hebben opgelopen aan hun uitrusting. Het is aan elkeen om een verzekering af te sluiten tegen deze risico’s.

Artikel 10 – Afbeeldingen

Door zijn of haar deelname aan RUN TO KICK verleent elke deelnemer de toelating aan KickCancer en diens rechthebbenden en rechtverkrijgenden om zijn naam, stem en beeld en in het algemeen zijn sportprestatie in het kader van het evenement RUN TO KICK (met inbegrip van beelden die met KickCancer worden gedeeld via haar runtokick.org platform of haar sociale medianetwerken), vast te leggen en te verspreiden, onder welke vorm ook, voor om het even welke mededeling aan het publiek over de hele wereld, voor om het even welk gebruik met inbegrip van reclame en/of commerciële doeleinden, en voor de volledige duur van de bescherming die momenteel op het gebied van auteursrechten wordt verleend door de wettelijke of reglementaire bepalingen, de gerechtelijke en/of arbitrale uitspraken van om het even welk land, inbegrepen huidige en toekomstige internationale overeenkomsten, met inbegrip van eventuele verlengingen van deze duur.

De participant geeft KickCancer, haar begunstigden en rechtverkrijgenden uitdrukkelijk en onherroepelijk toestemming om, teneinde te voldoen aan de vereisten van reclame-, promotie-, en/of commerciële campagnes:

 • elke wijziging, toevoeging of schrapping aanbrengen die hij nuttig acht voor het gebruik van zijn afbeelding onder de hierboven omschreven voorwaarden,
 • de afbeelding van een deelnemer te associëren en/of te combineren met handtekeningen, slagzinnen, slogans, onderschriften, handelsmerken, onderscheidende tekens, wettelijke vermeldingen, visuals en, in het algemeen, elk door KickCancer gekozen element van welke aard dan ook, in het bijzonder bedoeld ter illustratie van de communicatiemedia waarin zij zijn geïntegreerd.

De deelnemer garandeert niet gebonden te zijn door een exclusief contract dat verband houdt met het gebruik van zijn beeld/naam/stem. De organisatie en zijn rechthebbenden en rechtverkrijgenden verbinden er zich toe om de naam/stem/beeld van de deelnemers niet te gebruiken in een drager van pornografische, racistische of haatdragende aard, en zien in het algemeen af van elke exploitatie die schade zou kunnen berokkenen aan de waardigheid van de deelnemers.

Artikel 11 - Wetgeving in verband met de informatieverwerking en persoonlijke vrijheden

De inlichtingen die verstrekt worden aan de organisatie zijn noodzakelijk voor de deelname aan het evenement. Deze informatie wordt digitaal verwerkt en is enkel bestemd voor de organisatie. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 betreffende de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, beschikt elke deelnemer over het recht van toegang tot en rechtzetting van de gegevens die onder zijn naam zijn ingebracht. Om zijn rechten uit te oefenen en om deze informatie te bekomen, volstaat een brief aan de KickCancer-organisatie.

Artikel 12 - Intellectuele eigendomsrechten

De merken, domeinnamen, producten, software, beelden, video’s, teksten of in het algemeen elke informatie die verband houdt met intellectueel eigendomsrecht, zijn of blijven de exclusieve eigendom van KickCancer. Er is geen afstand van eigendomsrecht door de aanvaarding van onderhavig document. Elke reproductie van deze eigendomsrechten, zij het gedeeltelijk of in zijn geheel, voor welke beweegreden ook, is strikt verboden.

Artikel 13 – Annulatie

In geval van slechte weersomstandigheden of omwille van veiligheidsredenen behoudt KickCancer zich het recht om het evenement af te gelasten ofwel de wedstrijd stop te zetten.

KickCancer behoudt zich tevens het recht voor de wijze van het evenement of de routes te allen tijde te wijzigen.

In geval van barslechte weersomstandigheden (grote regenval, groot risico op onweer, enz.) kan het vertrek maximum met enkele uren uitgesteld worden; na enkele uren kan het vertrek geannuleerd worden.

In geval van stopzetting vóór het vertrek of in geval van onderbreking van de wedstrijd, voor welke reden ook, zal geen enkele terugbetaling van het inschrijvingsgeld gebeuren. De giften, door de deelnemers verzameld voor KickCancer, kunnen niet teruggekregen worden.

Door zijn deelname aan het evenement RUN TO KICK aanvaardt elke deelnemer het reglement, en dit zonder enige uitzondering.


Aarzel niet om ons te contacteren